top of page
main_slide3.jpg

DIY
Modular Furniture.

KOREA.png

MADE IN KOREA

EASYRACK-Green-Line.png

韓國製造組合式置物架

01

既是傢俱 還是玩具

自由組合 拼出理想生活

v2_s_06_2_A.png
dress_01_2.png
dress_01_2.png

02

不同需求 不同配搭

自由創造你的理想空間

v2_s_06_2_B.png
dress_01_3.png
dress_01_3.png

03

實用區隔功能

輕鬆打造小空間區隔

v2_s_06_2_C.png
dress_01_5.png
dress_01_5.png

04

專利設計 簡易安裝

獲獎專利 無需任何螺絲釘子

v2_s_06_2_D.png
dress_01_4.png
dress_01_4.png
空間

不同空間
​任意配搭

deco.png
deco.png
deco_W1920.png